Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Nicole Smit (hyperventilatiecoach) en een Client, Nicole Smit en de Client voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

 

Eenvoudig gezegd

Deze voorwaarden gelden voor alle deelnemers/ cliënten.

 

Definities

 • Nicole Smit (hyperventilatiecoach) statutair gevestigd te Wormer, Wezenland 228, 1531 LV
 • Cliënt: natuurlijk persoon welke een abonnement/ traject/ eenmalige dienst/cursus heeft afgesloten bij Nicole Smit (hyperventilatiecoach)
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Nicole Smit (hyperventilatiecoach) en de Cliënt.

 

Tot stand komen overeenkomst

1.De Overeenkomst tussen Nicole Smit (hyperventilatiecoach) en de Cliënt komt tot stand door middel van:

– Het online aanmelden op de website van Nicole Smit (hyperventilatiecoach) of door een e-mail te sturen waarin de Cliënt aangeeft graag 1op1 coaching te willen ontvangen.

Nadat de Cliënt op “bestelling afronden en betalen” heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.

 1. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Nicole Smit (hyperventilatiecoach) worden overgedragen.
 2. Een Cliënt heeft bij het online aanmelden het recht om aan Nicole Smit (hyperventilatiecoach) mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de aanmelding. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Indien de cliënt binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Nicole Smit (hyperventilatiecoach) gerechtigd om het aantal dagen dat de Cliënt gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Nicole Smit (hyperventilatiecoach), kosten in rekening te brengen.
 4. Nicole Smit (hyperventilatiecoach) verwerkt persoonsgegevens van de Cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 5. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Nicole Smit (hyperventilatiecoach) de persoonsgegevens voor de doeleinden:
 6. Facturatie
 7. Debiteurenadministratie
 8. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
 9. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
 10. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Nicole Smit (hyperventilatiecoach)
 11. Nicole Smit (hyperventilatiecoach)) mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

Toegang cursussen

De cursussen hebben een beperkte toegang. Deze wordt duidelijk gecommuniceerd bij de bestelling en bij aanvang van de cursus. De normale toegang is 1 jaar vanaf start bij bestelling. Bij thema of maandcursussen is de toegang beperkt tot de betreffende maand. Ook dit staat in de tekst bij bestelling en bij aanvang van de cursus.

Eenvoudig gezegd

Na aanmelding via de website van Nicole Smit (hyperventilatiecoach) wordt je Cliënt. Na aanmelding heb je 14 dagen bedenktijd om op je aanmelding terug te komen. Bij afname van een deel van de cursus houdt Nicole zich het recht voor om niet het volledige bedrag terug te storten.

Je belooft dat je de juiste gegevens invult bij het aanmelden op de website. Nicole Smit (hyperventilatiecoach) slaat jouw gegevens op, om te kunnen gebruiken voor de normale bedrijfsvoering.

 

Diensten en verplichtingen Partijen

 1. Nicole Smit levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op ademhaling, ontspanning en mindset.
 2. De door Nicole Smit (hyperventilatiecoach) te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. Doordat een aantal diensten van Nicole Smit (hyperventilatiecoach) online geleverd worden, kan Nicole Smit (hyperventilatiecoach) niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 4. Nicole Smit (hyperventilatiecoach) zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Cliënt ontvangen wordt.
 5. Inbreuk op rechten van de Cliënt dienen per e-mail gemeld te worden op nicole@hyperventilatiecoach.nl. Na de melding zal Nicole Smit (hyperventilatiecoach) de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke termijn onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
 6. De Cliënt is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 7. De Cliënt heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 8. De Cliënt verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Cliënt zal worden aangepast.
 9. De Cliënt mag derden geen toegang verschaffen tot afgenomen diensten van Nicole Smit (hyperventilatiecoach). Bij overtreding is de Cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 10. De Cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Nicole Smit (hyperventilatiecoach) en derden, ten gevolge van de door de Cliënt gedeelde informatie.
 11. De Cliënt gaat akkoord dat Nicole Smit (hyperventilatiecoach) alle door de client aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.
 12. Nicole Smit (hyperventilatiecoach) behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Nicole Smit (hyperventilatiecoach) te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Cliënt gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Cliënt gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
 13. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 12 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Cliënt slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Nicole Smit (hyperventilatiecoach).
 14. Bij twijfel over de klachten of verergering blijft cliënt altijd zelf verantwoordelijk en dient de cliënt contact op te nemen met een arts.
 15. Bij afname van een online cursus of training is de toegang beperkt tot een bepaalde periode die door Nicole Smit (hyperventilatiecoach) bepaald wordt. Bij het tussendoor wijzigen van de inhoud kan de toegang tot de training beperkt worden. Daarnaast heeft de cliënt toegang voor een bepaalde periode, waar Nicole Smit (hyperventilatiecoach) het recht behoudt om dit tussendoor te wijzigen. Voor alle cursussen geldt dat de toegang beperkt is tot een door Nicole Smit (hyperventilatiecoach) bepaalde periode. Maandcursussen 45 dagen, tenzij anders vermeld. Overige cursussen 1 jaar, tenzij anders vermeld.

 

Eenvoudig gezegd

Nicole Smit (hyperventilatiecoach) doet haar best om haar diensten zo snel en zo goed mogelijk aan te leveren, maar er kan altijd een keer iets mis gaan en daar heb je hopelijk begrip voor. Als je ons wilt helpen door middel van feedback, dan staan wij altijd open voor een gesprek.

Nicole Smit (hyperventilatiecoach) respecteert auteursrechten en verwacht dat jij dat ook doet. Als jij informatie aanlevert die je niet had mogen aanleveren, en Nicole Smit (hyperventilatiecoach) lijdt daardoor schade dan ben jij aansprakelijk.

Nicole Smit (hyperventilatiecoach) mag altijd besluiten om te stoppen met het aanleveren van haar diensten. Uiteraard zorgt Nicole Smit (hyperventilatiecoach) voor een nette afhandeling van zaken.

 

 

Annuleren Consult

 1. Als een cliënt 1 op 1 coaching volgt bij Nicole Smit (hyperventilatiecoach) en een geplande afspraak/ consult om wat voor reden dan ook wil annuleren, dan moet deze annulering minimaal 24 uren van te voren worden geannuleerd, anders wordt de geplande afspraak gewoon als consult in rekening gebracht.

 

Intellectuele eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Nicole Smit (hyperventilatiecoach) en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Nicole Smit (hyperventilatiecoach) verleent de Cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Nicole Smit (hyperventilatiecoach) recht om de producten en diensten van Nicole Smit (hyperventilatiecoach) te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Wanneer in een overeenkomst tussen Nicole Smit (hyperventilatiecoach) en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Nicole Smit (hyperventilatiecoach) wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
 4. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Nicole Smit (hyperventilatiecoach) te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Nicole Smit (hyperventilatiecoach).

 

Eenvoudig gezegd

Alle informatie en oefeningen die je ontvangt is gericht aan jou en alleen voor jou bestemd. Het is dus niet de bedoeling dat je deze informatie met anderen deelt.

 

Communicatie

 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Nicole Smit (hyperventilatiecoach) zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
 2. De Cliënt gaat ermee akkoord dat Nicole Smit (hyperventilatiecoach) de Cliënt mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

 

Eenvoudig gezegd

Nicole Smit (hyperventilatiecoach) mag jou op de hoogte houden via de email.

 

Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Nicole Smit (hyperventilatiecoach) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Nicole Smit (hyperventilatiecoach) en een Cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 3. Door het aangaan van een traject of cursus verklaart de Cliënt de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 4. Nicole Smit (hyperventilatiecoach) is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 

Eenvoudig gezegd

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing en mochten jij en Nicole Smit (hyperventilatiecoach) een meningsverschil hebben en hier niet samen uitkomen, dan is de Nederlandse rechter bevoegd.

 

Samenvatting

Bij het afnemen van een dienst blijf je zelf verantwoordelijk, twijfel je over je (lichamelijke of psychische) klachten dan dien je altijd contact op te nemen met je arts.

Niets van wat je krijgt mag je delen met derden, de informatie en oefeningen zijn voor jou persoonlijk.

Doe jij dit wel en lijd ik schade hierdoor ben jij hier volledig verantwoordelijk voor.